Polityka prywatności

Założenia polityki prywatności BWN Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach.
1. Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności w serwisie www.procontact.pl (zwanym dalej także: „Serwisem”) została stworzona przez BWN Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach (zwaną dalej Spółką) celem określenia zasad stosowania polityki prywatności w tym serwisie.
2. Nadrzędnym celem Spółki jest zapewnienie użytkownikom Serwisu ochrony prywatności zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawna, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”.
3. Spółka zastrzega, iż w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Spółka nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności i nie ponosi za nią odpowiedzialności. Spółka może jedynie doradzić Państwu, aby przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jeżeli takowy został stworzony, a w jego braku skontaktowali się z właścicielem danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

 

Zakres informacji gromadzonych o użytkownikach i sposób ich wykorzystywania przez serwis www.procontact.pl.
Serwis www.procontact.pl ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o jego użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Spółkę zależy od wyrażenia przez nią zgody.

Informujemy, iż tylko w ściśle określonych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, badaniach ankietowych czy formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisu, służą do realizacji zobowiązań Spółki wobec klientów. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie albo jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Spółka jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisu danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.

 

Wykorzystywanie informacji z formularzy zamówień.
W ramach Serwisu są zamieszczane formularze zamówień, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na oferowane przez Spółkę produkty i usługi. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań na ich rzecz.

W szczególności dostęp do aplikacji wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej.

Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). W każdym czasie użytkownicy Serwisu, którzy zamówili produkt lub usługę mają możliwość zrezygnowania z usług Spółki.

Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających z serwisu, pozwalają lepiej dostosowywać zawartość Serwisu do potrzeb osób z niego korzystających. Ich przetwarzanie zawsze odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Działania Spółki w zakresie danych zawartych w logach dostępowych.
Spółka zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te są wykorzystywane w rozpoznawaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany ponadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę.

Spółka zapewnia, iż takie informacje nie są w żaden sposób łączone) przez Spółkę z danymi osobowymi użytkowników Serwisu, w szczególności zaś z danymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez ten serwis.

Na podstawie uzyskanych w wyżej wymieniony sposób informacji w określonych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nigdy nie zawierają danych pozwalających na identyfikację danego użytkownika Serwisu.

Jednocześnie informujemy, iż Spółka może być zobowiązana do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego organów państwa w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami, wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Pliki „cookies” i ich wykorzystanie.
„Cookies” („ciasteczka”) są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane przez system teleinformatyczny Spółki w systemie teleinformatycznym użytkownika Serwisu – na komputerze, z którego dokonano połączenia z Serwisem, których możliwość odczytania ma tylko system Spółki. Pliki takie pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w razie kolejnego połączenia z Serwisem z komputera, na którym zostały uprzednio zapisane.

Cookies są wykorzystywane przez Spółkę w następujących celach:
• dla ułatwienia Użytkownikowi korzystania z zasobów Serwisu;
• w celu dostosowania oferowanych przez Serwis usług i jego zawartości do oczekiwań i potrzeb indywidualnego odbiorcy (tzw. personalizacji usług),
• w celu monitorowania ruchu użytkowników w ramach Serwisu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów tam zawartych.

Każdy użytkownik Serwisu ma prawo w dowolnym czasie wyłączyć „cookies”.

Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Użytkownika. Co do zasady wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.

 

Ochrona prywatności osób niemających pełnej zdolności do czynności prawnych.
Spółka informuje, iż nie zbiera, nie monitoruje ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających Serwis, ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik ma zdolność do czynności prawnych.

Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez Serwis, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

 

Zabezpieczenia stosowane przez Spółkę.
Serwis jest wyposażony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą Spółki, chroniąc dane przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Spółka zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione jej przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały odpowiednio ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób do tego nieuprawnionych.

Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Spółki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 

Rezygnacja z usług Serwisu.
Strona www.procontact.pl oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania zamówionych od Spółki newsletterów. Serwis zapewnia Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. Sposób rezygnacji został opisany w treści nadsyłanych przez Serwis wiadomości.

 

Zmiany w polityce prywatności Spółki.
Rozwój naszego Serwisu, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawa mogą spowodować konieczność, a wręcz obowiązek, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Spółkę polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli jakiekolwiek zmiany zostaną wprowadzone, Spółka niezwłocznie poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.

 

Kontakt ze Spółką.
Użytkownicy Serwisu, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej przez Spółkę polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, proszenie są o ich przesyłanie pod adres: info@procontact.pl

Używamy ciasteczek, dzięki którym strona działa poprawnie.